Senior Leadership Team


Mr John Panayi
Headteacher


Mr Andy Harvison
Senior Deputy Headteacher


Mr Paul Finch
Deputy Headteacher


Mr David Nash
Assistant Headteacher


Mrs Keeley Hillman
Assistant Headteacher


Mr John Pearson
Assistant Headteacher


Mrs Helena Carter
Bursar